1 —O programie

Muzykogranty –  informacje o programie

Głównym celem Konkursu Muzykogranty – jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które wpisują się w ideę projektu „Katowice – Miasto Muzyki UNESCO”.

Efektem Konkursu ma być wybór najlepszych projektów kulturalno-artystycznych oraz wsparcie w okresie pandemii twórców i podmiotów działających w dziedzinie kultury z terenu Katowic.

Wsparcie polega na współudziale Organizatora w organizacji przedsięwzięcia i zakupie materiałów lub usług (o wartości od 1000 do 25.000,00 zł brutto), których brak uniemożliwiłby wnioskodawcom realizację przedsięwzięcia.

Konkurs będzie realizowany od 19 kwietnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Budżet Konkursu to 200000, zł (dwieście tysięcy złotych) brutto.

Komisja wybiera spośród zgłoszonych wniosków najlepsze projekty, w oparciu o kryteria oceny podane w Regulaminie.

 

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz przedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.), organizujące przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • projekt promuje Katowice;

  • proponowane w ramach projektu działania prowadzone będą na terenie Katowic;

  • projekt kierowany jest do mieszkańców Katowic;

  • projekt realizowany jest przez podmioty związane z Katowicami (posiadanie swojej siedziby, a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwanie w Katowicach będzie dodatkowo punktowane)

Ważne daty dotyczące programu Muzykograntów

Terminy:
19.04 – 7.05.2021r. – nabór wniosków

12.05.2021r. – zebranie komisji oceniającej

15.12.2021r. – data na realizacje i rozliczenie projektu