1 —O programie

Muzykogranty –  informacje o programie

Głównym celem Konkursu Muzykogranty – jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które wpisują się w ideę projektu „Katowice – Miasto Muzyki UNESCO”.

Efektem Konkursu ma być wybór najlepszych projektów kulturalno-artystycznych oraz wsparcie w okresie pandemii twórców i podmiotów działających w dziedzinie kultury z terenu Katowic.

Wsparcie polega na współudziale Organizatora w organizacji przedsięwzięcia i zakupie materiałów lub usług (o wartości od 1000 do 25.000,00 zł brutto), których brak uniemożliwiłby wnioskodawcom realizację przedsięwzięcia.

Komisja wybiera spośród zgłoszonych wniosków najlepsze projekty, w oparciu o kryteria oceny podane w Regulaminie.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24. zm.), organizujące przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • projekt promuje Katowice;

  • proponowane w ramach projektu działania prowadzone będą na terenie Katowic;

  • projekt kierowany jest do mieszkańców Katowic;

  • projekt realizowany jest przez podmioty związane z Katowicami (posiadanie swojej siedziby, a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwanie w Katowicach będzie dodatkowo punktowane)

Ważne daty dotyczące programu Muzykograntów

Ważne daty – edycja 2022:

1 – 31 marca 2022 – nabór wniosków

kwiecień – zebranie komisji oceniającej

15.12.2022 – zakończenie projektu, w tym końcowa data rozliczenia