2 —Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY

EDYCJA 2023

 

Głównym celem Konkursu Muzykogranty – jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek (dalej: Organizator) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które wpisują się w ideę projektu „Katowice – Miasto Muzyki UNESCO”. Efektem Konkursu ma być wybór najlepszych projektów kulturalno-artystycznych oraz wsparcie twórców i podmiotów działających w dziedzinie kultury z terenu Katowic. 

Wsparcie polega na współudziale Organizatora w organizacji przedsięwzięcia i zakupie materiałów lub usług (o wartości od 1000 do 25000 zł brutto), których brak uniemożliwiłby wnioskodawcom  realizację przedsięwzięcia.

Konkurs będzie realizowany od 22 sierpnia 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. 

Budżet Konkursu to 100 000 zł (sto tysięcy złotych) brutto. Przewidziany jest jeden nabór do konkursu trwający od 22 sierpnia do 10 września.

Komisja wybierze spośród zgłoszonych wniosków najlepsze projekty, w oparciu o kryteria oceny podane w Regulaminie.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz mikroprzedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 221), organizujące przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • projekt promuje Katowice;
 • proponowane w ramach projektu działania prowadzone będą na terenie Katowic;
 • projekt kierowany jest do mieszkańców Katowic;
 • projekt realizowany jest przez podmioty związane z Katowicami (posiadanie swojej siedziby, a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwanie w Katowicach będzie dodatkowo punktowane) 

Każdy podmiot, który zamierza złożyć wniosek, może wcześniej skonsultować jego treść oraz zasięgnąć rady specjalistów, odpowiadających za realizację Konkursu. Warunkiem konsultacji jest złożenie zapytania na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu najpóźniej na 7 dni przed terminem zamknięcia naboru.  

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

 1. Celem programu jest wsparcie przez Organizatora przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej i artystycznej wpisujących się w program „Katowice – Miasto Muzyki UNESCO”, polegające na współudziale w organizacji danego wydarzenia/działania i zakupie materiałów lub usług, których brak uniemożliwia wnioskodawcy realizację wydarzenia.
 2. Budżet Konkursu wynosi 100 000 złotych brutto.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się projekty promujące program lub/oraz idee Miast Kreatywnych UNESCO, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic jako Miasta Muzyki:
  • muzyczne;
  • o tematyce muzycznej;
  • z zakresu edukacji muzycznej.
 2. Warunkiem udzielenia wsparcia jest realizacja co najmniej jednego z celów określonych powyżej przez zgłoszone do programu wydarzenie. Zgodność projektu z więcej niż jednym celem będzie premiowana dodatkowymi punktami w ocenie merytorycznej projektu.
 3. Dodatkowo punktowane będą projekty, które jednocześnie wpisują się w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030.
 4. Preferowane będą projekty o wysokiej wartości artystycznej, których rezultaty będą mogły być udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, innych form publikacji zdalnej oraz wykazujące cechy innowacyjne. Wykonanie projektów zawartych we wnioskach powinno być zgodne z aktualnymi w dacie składania i realizacji obostrzeniami związanymi z pandemią.

TERMINY I TRYB NABORÓW WNIOSKÓW

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w terminie od 22 sierpnia do 10 września 2023 roku.
 2. Wnioski złożone z naruszeniem powyższych terminów nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej poprzez pobranie i wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej projektu (https://wsparcie.miastoogrodow.eu), a następnie przesłanie go na adres e-mail muzykogranty@miasto-ogrodow.eu. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą mailową na adres wnioskodawcy.
 4. Na etapie składania wniosków nie przyjmuje się żadnych innych załączników poza rekomendacjami, na które powołuje się wnioskodawca w treści wniosku. Na żądanie Organizatora wnioskodawca przekaże inne dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku w wyznaczonym terminie.
 5. Wnioskodawcy mogą złożyć wspólny wniosek o udzielenie wsparcia dla danego wydarzenia, o ile wszyscy partnerzy spełniają wymogi uczestnictwa w programie określone we wstępie do Regulaminu. Wnioskodawcy wskazują podmiot upoważniony do kontaktów z Organizatorem. Odpowiedzialność wnioskodawców występujących wspólnie jest solidarna.
 6. W terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania wnioskodawcy o akceptacji jego wniosku zobowiązany jest on dostarczyć wniosek w formie papierowej do siedziby Organizatora (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy i zawierać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz odpis z właściwego rejestru. Organizator akceptuje odpis w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub wydruku internetowego równoważnego z oryginałem. W przypadku wnioskodawców występujących wspólnie powinni oni przedstawić dokument porozumienia i pełnomocnictwo do działania dla jednego z partnerów.
 7. W przypadku gdy wnioskodawca nie dopełni obowiązków określonych powyżej, wówczas wniosek traktowany będzie jako wniosek, któremu nie przyznano wsparcia.
 8. Na etapie postępowania o udzielenie wsparcia wydarzenia strony komunikować się będą drogą elektroniczną (muzykogranty@miasto-ogrodow.eu). 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

 1. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz mikroprzedsiębiorcy (zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 221), które nie posiadają zaległości finansowych na rzecz ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Miasta Katowice, a ponadto nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające.
 2. Podmioty, których członkowie / przedstawiciele znajdą się w Komisji oceniającej wnioski, nie mogą występować z wnioskami o dofinansowanie w ramach Konkursu.

PODSTAWOWE WARUNKI WSPARCIA

 1. Wsparcie polega na współudziale Organizatora w wydarzeniu organizowanym przez wnioskodawcę, poprzez zakup wskazanych we wniosku przez wnioskodawcę materiałów lub usług, których brak uniemożliwia realizację wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania na stronie internetowej https://wsparcie.miastoogrodow.eu/ listy materiałów lub usług, których zakupu nie dokonuje w ramach wsparcia.
 2. Wszystkie wydatki związane z realizacją  zadania muszą  spełniać  następujące warunki: 

1) celowe – niezbędne do realizacji zadania; 

2) efektywne i racjonalne;

3) poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków tj. w okresie realizacji zadania;

4) udokumentowane;

5) zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 1. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego wydarzenia wynosi 25000 zł brutto. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia tej kwoty do maksymalnie 40000 zł brutto. Złożenie wniosku o kwotę wyższą niż 25000 zł wymaga dodatkowego uzasadnienia.   
 2. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zabronione jest ponowne składanie wniosku w stosunku do tego samego wydarzenia, jeśli w wyniku oceny merytorycznej nie uzyskał on 40 punktów.
 3. Zabronione jest składanie kilku wniosków przez kilku wnioskodawców, a dotyczących tego samego wydarzenia. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu MUZYKOGRANTY jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o środki w ramach programu MIKROGRANTY w odniesieniu do tego samego projektu.
 4. Wartość wsparcia dla jednego podmiotu nie może przekroczyć w danym roku budżetowym 40000 zł brutto.
 5. Rozliczenie wsparcia odbywa się na podstawie pisemnego sprawozdania z realizacji zadania, według wzoru udostępnionego przez Organizatora.
 6. Zgłoszenie wydarzenia identycznego lub podobnego do wydarzenia już zorganizowanego lub będącego w trakcie organizacji jest zabronione. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny identyczności i/lub podobieństwa na podstawie wniosku oraz żądania od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 7. Wydarzeniem identycznym lub podobnym jest wydarzenie będące kontynuacją, adaptacją, przeróbką, nawiązaniem itp. do innego wydarzenia realizowanego przez tego samego wnioskodawcę lub związane z nim osoby, które nie posiada cech istotnie odróżniających.
 8. Wniosek dotyczący wydarzenia, które uzyskało wsparcie ze środków Organizatora lub w związku z jego działalnością, oraz wydarzenie, które uzyskało wsparcie ze środków Miasta Katowice (pośrednio lub bezpośrednio), zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.
 9. Wnioskodawca nie może być beneficjentem wsparcia (realizować odpłatnie usług/dostaw będących przedmiotem wsparcia ze strony Organizatora). Wyłączenie stanowią honoraria artystyczne dla wnioskodawców, których wysokość nie może przekroczyć 25% kosztów projektu. 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 1. Wnioski będą oceniane na podstawie Karty Oceny Projektu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 2. Wnioski oceniane będą pod względem:
  • formalnym (zgodność z Regulaminem i Kartą Oceny Projektu);
  • merytorycznym (kryteria w Karcie Oceny Projektu);
  • strategicznym (kryteria w Karcie Oceny Projektu).
 3. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia treści wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości, co do jego treści.
 4. Komisja ma prawo do weryfikacji wartości świadczeń określonych przez wnioskodawcę we Wniosku.
 5. Wniosek, który zawierać będzie nieprawdziwe informacje, zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

TRYB OCENY WNIOSKÓW

 1. Ocena wniosków nastąpi po upływie terminu do ich zgłaszania. Posiedzenie Komisji w przedmiocie złożonych wniosków odbędzie się 15 września 2023 r. Jeżeli ilość wniosków przekroczy 60, wówczas Komisja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych terminów lub zmiany terminu wcześniej wyznaczonego bez konieczności zmiany Regulaminu.
 2. Do oceny wniosków Dyrektor Organizatora (lub jego Zastępca) powoła Komisję, w skład której wejdą pracownicy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek oraz zaproszeni eksperci.
 3. Komisja ocenia wnioski na podstawie Karty Oceny Projektu. Wnioski, które otrzymały minimum średnią punktację w wysokości 51, są rekomendowane przez Komisję do dofinansowania.
 4. Decyzję o przyznaniu wsparcia i zawarciu odpowiedniej umowy (umów) podejmuje Dyrektor Organizatora (lub jego Zastępca). Decyzja Dyrektora (Zastępcy) jest ostateczna. Na pisemne żądanie wnioskodawcy złożone w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku naboru Dyrektor (Zastępca) sporządzi uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania wsparcia i zawarcia umowy. Uzasadnienie przekazywane jest wyłącznie do wiadomości wnioskodawcy.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu wsparcie.miastoogrodow.eu.
 6. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych lub w wyniku oceny merytorycznej nie został rekomendowany do dofinansowania, przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Dyrektora (decyduje data wpływu).
 7. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor Organizatora (Zastępca). Decyzja jest ostateczna.
 8. Do momentu zawarcia umowy wnioskodawca ma prawo wycofać Wniosek. W takim wypadku Wniosek traktuje się jako niezłożony.

PROCEDURA REALIZACJI WSPARCIA

 1. W celu realizacji wsparcia wnioskodawca i Organizator zawrą umowę określającą sposób współdziałania Stron w zakresie organizacji wydarzenia, będącego przedmiotem wniosku, obowiązki każdej ze Stron oraz terminy ich realizacji. W umowie Strony mogą przewidzieć, iż zakupu towarów i usług objętych wsparciem dokona samodzielnie Organizator, względnie, że zakup tychże towarów i usług powierzony zostanie wnioskodawcy przez Organizatora.
 2. Wsparcie nie może obejmować kosztów wydarzenia powstałych przed zawarciem umowy,                    o której mowa powyżej. Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych ani kosztów zakupu przedmiotów/ usług, które nie zostaną wykorzystane wyłącznie przy realizacji przedsięwzięcia.

ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

 1. przedstawienia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z realizacji wydarzenia w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia, maksymalnie do 4 grudnia 2023 r.. Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdań będzie równoznaczne z brakiem realizacji projektu i koniecznością zwrotu kwoty otrzymanej w ramach grantu.
 2. niewystępowania z wnioskiem do Urzędu Miasta Katowice, jednostek Miasta Katowice                    oraz Organizatora o dofinansowanie wydarzeń będących przedmiotem wsparcia udzielanego na podstawie niniejszego Regulaminu;
 3. zapewnienia, aby w toku wydarzenia, jak i we wszystkich materiałach poprzedzających wydarzenie i pojawiających się po wydarzeniu, powstających z inicjatywy wnioskodawcy lub we współpracy z wnioskodawcą, Organizator przedstawiany był jako Partner wydarzenia; materiały promocyjne wydarzenia powinny zawierać co najmniej logo Organizatora wraz ze wskazaniem jego nazwy oraz podaniem adresu internetowego, a także logo Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO; projekty graficzne materiałów promocyjnych wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi do akceptacji; wnioskodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w projekt graficzny w części dotyczącej eksponowania logotypów i nazwy Organizatora oraz logotypu Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO; nie wywiązanie się z ww. obowiązku będzie skutkowało nałożeniem wnioskodawcę stosownych kar określonych w umowie.
 4. informowania uczestników wydarzenia o programie „Miasta Ogrodów”, ze szczególnym uwzględnieniem programu „Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO”. 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 1. Wnioski, które nie otrzymają minimum 51 punktów, nie zostaną zarekomendowane przez Komisję Dyrektorowi Instytucji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana. W takim wypadku wnioskodawca przy współudziale Organizatora dokona weryfikacji Wniosku w zakresie kosztorysu.
 3. Jeśli w naborze zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie niższej niż łączna pula środków planowana do rozdysponowania lub jeśli nie zostanie złożona wystarczająca liczba wniosków, aby takie dofinansowanie przyznać, wówczas niewykorzystane środki finansowe mogą przejść na kolejny nabór.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, w szczególności w przypadku sytuacji, gdy organizacja Konkursu nie leży w interesie publicznym albo w wyniku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2023 roku.
 3. Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

Ważne dokumenty

DO POBRANIA:

 1. Regulamin i kryteria oceny wraz z listą kosztów kwalifikowanych: TUTAJ
 2. Aktualizacja wniosku: TUTAJ
 3. Aktualizacja budżetu: TUTAJ
 4. WNIOSEK GRANTOWY: TUTAJ
 5. Logotypy do pobrania: TUTAJ

 

W przypadku pytań prosimy o KONTAKT.