2 —Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTY

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które wpisują się w ideę Miasta Ogrodów. Pomoc polega na współudziale instytucji w organizacji przedsięwzięcia i zakupie materiałów lub usług (o wartości od 500 do 5 tys. złotych brutto, a w wyjątkowych przypadkach – do 10 tys. złotych brutto), których brak uniemożliwiłby realizację przedsięwzięcia.

Projekt rozpoczyna  się w marcu i potrwa do września 2019 roku. Budżet „MikroGrantów” to 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, po 25.000 (dwadzieścia pięć) złotych przeznaczonych na każdy nabór. Przewidziane są 4 (cztery) nabory (w marcu, maju, lipcu oraz wrześniu). Każdy nabór trwa od 1 do 25 dnia miesiąca. Społeczna komisja wybiera spośród zgłoszonych wniosków najlepsze projekty. 

Program jest inspirowany projektem „Mikrowsparcie” realizowanym przez instytucję Szczecin 2016 (pierwszą w Polsce tego rodzaju inicjatywą wspierania projektów kulturalnych realizowanych w miastach). O „MikroGranty” mogą się starać organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817). Każda organizacja, która chce złożyć wniosek, może wcześniej skonsultować jego treść oraz zasięgnąć rady specjalistów, odpowiadających za realizację projektu. Warunkiem konsultacji jest złożenie zapytania najpóźniej na 7 dni przed terminem zamknięcia naboru. Organizator udzieli odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych.  

 

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW PRZEZ Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek

 

§ 1.  CEL

 1. Celem Programu MikroGrantów jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej wpisujących się w program „Miasto Ogrodów”, polegające na współudziale w organizacji danego wydarzenia i zakupie materiałów lub usług, których brak uniemożliwia realizację wydarzenia.

 2. Przewidywany budżet programu wynosi 100 000 zł.

 

§ 2. TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. Wsparciem objęte są wydarzenia o charakterze kulturalnym, które jednocześnie:

  • promują program „Miasto Ogrodów”,

  • promują dzielnice Katowic lub odbywają się w dzielnicach Katowic i skierowane są do mieszkańców danej dzielnicy.

 2. Warunkiem udzielenia wsparcia jest realizacja co najmniej jednego celu określonego powyżej przez zgłoszone do Programu wydarzenie.

 

§ 3. TERMINY I TRYB NABORÓW WNIOSKÓW

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane przez okres 4 miesięcy (w marcu, maju, lipcu oraz wrześniu 2019 r.), każdy nabór trwa od 1 do 25 dnia miesiąca. Wnioski złożone z naruszeniem powyższych terminów nie będą rozpatrywane.

 2. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej poprzez pobranie i wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej projektu, a następnie przesłanie go za pomocą formularza dostępnego na stronie wsparcie.miastoogrodow.eu

 3. Na etapie składania wniosków nie przyjmuje się żadnych innych załączników poza rekomendacjami, na które powołuje się Wnioskodawca w treści wniosku. Na żądanie Organizatora Wnioskodawca przekaże inne dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku w wyznaczonym terminie.

 4. Wnioskodawcy mogą złożyć wspólny wniosek o udzielenie wsparcia dla danego wydarzenia, wskazując w nim podmiot upoważniony do kontaktów z Organizatorem. Odpowiedzialność wnioskodawców występujących wspólnie za realizację umowy jest solidarna.

 5. W terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania Wnioskodawcy o akceptacji jego wniosku zobowiązany jest dostarczyć go w formie papierowej do siedziby Organizatora. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i zawierać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz odpis z właściwego rejestru. Organizator akceptuje odpis w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub wydruku internetowego równoważnego z oryginałem. W przypadku Wnioskodawców występujących wspólnie powinni oni przedstawić dokument porozumienia i pełnomocnictwo do działania dla jednego z partnerów.

 6. W przypadku gdy Wnioskodawca nie dopełni obowiązków określonych powyżej, wówczas wniosek traktowany będzie jako wniosek, któremu nie przyznano wsparcia.

 7. Na etapie postępowania o udzielenie wsparcia wydarzenia strony komunikować się będą drogą elektroniczną. Organizator udzielać będzie odpowiedzi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania.

 

§ 4. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

 1. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (U. z 2016 r. poz. 1817), które nie posiadają zaległości finansowych na rzecz ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Miasta Katowice, a ponadto nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające.

 2. Organizacje pozarządowe, których członkowie znajdą się w Komisji oceniającej wnioski, nie mogą występować z wnioskami o dofinansowanie w ramach programu MikroGranty.

 

§ 5. PODSTAWOWE WARUNKI WSPARCIA

 1. Wsparcie polega na współudziale Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek w wydarzeniu organizowanym przez Wnioskodawcę, poprzez zakup wskazanych szczegółowo we wniosku przez Wnioskodawcę materiałów lub usług, których brak uniemożliwia realizację tego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania na stronie internetowej wsparcie.miastoogrodow.eu listy materiałów lub usług, których zakupu nie dokonuje w ramach wsparcia .

 2. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego wydarzenia wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych (brutto), a w szczególnych wypadkach 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto. Złożenie wniosku o kwotę wyższą niż 5.000 zł wymaga dodatkowego uzasadnienia.

 3. W jednym naborze Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zabronione jest ponowne składanie wniosku w stosunku do tego samego wydarzenia, jeżeli w wyniku oceny merytorycznej nie uzyskał on 51 punktów. Zabronione jest składanie kilku wniosków przez kilku Wnioskodawców, a dotyczących tego samego wydarzenia.

 4. Wartość wsparcia dla jednego podmiotu nie może przekroczyć w danym roku budżetowym 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych (brutto).

 5. Rozliczenie wsparcia odbywa się na podstawie pisemnego sprawozdania z realizacji zadania, według wzoru udostępnionego przez Organizatora.

 6. Wniosek dotyczący wydarzenia, które uzyskało wsparcie ze środków Organizatora lub w związku z jego działalnością, oraz wydarzenie, które uzyskało wsparcie ze środków Miasta Katowice (pośrednio lub bezpośrednio), zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

 

§ 6. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 1. Wnioski będą oceniane na podstawie Karty Oceny Projektu, stanowiącej Załączniki nr 1 do Regulaminu.

 2. Wnioski oceniane będą pod względem: – formalnym (zgodność z Regulaminem i Kartą Oceny Projektu); – merytorycznym (kryteria w Karcie Oceny Projektu); – strategicznym (kryteria w Karcie Oceny Projektu)

 3. Komisja ma prawo wzywać Wnioskodawcę do wyjaśnienia treści wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości co do jego treści.

 4. Komisja ma prawo do weryfikacji wartości świadczeń określonych przez Wnioskodawcę we Wniosku.

 5. Wniosek, który zawierać będzie nieprawdziwe informacje, zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

 

§ 7. TRYBY OCENY WNIOSKÓW

 1. Ocena wniosków będzie następowała do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się nabór i będzie dotyczyła wniosków złożonych do 25 dnia miesiąca poprzedzającego. Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, posiedzenie komisji odbędzie się w ostatni dzień roboczy.

 2. Do oceny wniosków Organizatora powoła Komisję, w skład której wejdzie: dwóch pracowników Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch niezależnych ekspertów.

 3. Członkowie Komisji zostaną wyłonieni w drodze naboru przed rozpoczęciem realizacji Programu. Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze do Komisji zostaną umieszczone w BIP Organizatora, stronie internetowej Organizatora oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

 4. Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek zastrzega, iż w wypadku, w którym do Komisji nie zgłosi się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub dwóch niezależnych ekspertów, Komisja będzie obradować w okrojonym składzie.

 5. Komisja ocenia wniosek na podstawie Karty Oceny Projektu. Jeżeli wniosek otrzyma minimum 51 pkt. wówczas komisja zarekomenduje wniosek Dyrektorowi Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek.

 6. Decyzję o przyznaniu wsparcia i zawarciu odpowiedniej umowy (umów) podejmuje Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Na pisemne żądanie Wnioskodawcy złożone w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku naboru Dyrektor sporządzi uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania wsparcia i zawarcia umowy. Uzasadnienie przekazywane jest wyłącznie do wiadomości Wnioskodawcy.

 7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej wsparcie.miastoogrodow.eu.

 8. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia Wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych lub w wyniku oceny merytorycznej nie został rekomendowany do dofinansowania, przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Dyrektora (decyduje data wpływu).

 9. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor Instytucji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 10. Do momentu zawarcia umowy Wnioskodawca ma prawo wycofać Wniosek. W takim wypadku Wniosek traktuje się jako nie złożony.

 

§ 8. PROCEDURA REALIZACJI WSPARCIA

 1. Celem realizacji wsparcia Wnioskodawca i Organizator zawrą umowę określającą sposób współdziałania Stron w zakresie organizacji wydarzenia, obowiązki każdej ze stron oraz terminy ich realizacji. W umowie strony mogą przewidzieć, iż zakupu towarów i usług objętych wsparciem dokona samodzielnie Organizator, względnie, że zakup tychże towarów i usług zostanie powierzony Wnioskodawcy przez Organizatora.

 2. Wsparcie nie może obejmować kosztów wydarzenia powstałych przed zawarciem umowy, o której mowa powyżej. Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane wyłącznie przy realizacji przedsięwzięcia.

 3. Wnioskodawca nie może być beneficjentem wsparcia.

 

§ 9. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

 1. przedstawienia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z realizacji wydarzenia (§ 5 ust. 5), do 14 dni  roboczych od daty jego zakończenia, a w wypadku zadań realizowanych w grudniu, do 15 grudnia;

 2. niewystępowania z wnioskiem do Urzędu Miasta Katowice, jednostek Miasta Katowice oraz Organizatora o dofinansowanie wydarzeń będących przedmiotem wsparcia udzielanego na podstawie niniejszego Regulaminu;

 3. zapewnienia, aby w toku wydarzenia, jak i we wszystkich materiałach poprzedzających wydarzenie i pojawiających się po wydarzeniu, powstających z inicjatywy Wnioskodawcy lub we współpracy z Wnioskodawcą, Organizator przedstawiany był jako Partner wydarzenia; materiały promocyjne wydarzenia powinny zawierać co najmniej logo Organizatora wraz ze wskazaniem jego nazwy oraz podaniem adresu internetowego; projekty graficzne materiałów promocyjnych Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi do akceptacji; Wnioskodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w projekt graficzny w części dotyczącej eksponowania logotypów i nazwy Organizatora; nie wywiązanie się z ww. obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na Wnioskodawcę stosownych kar określonych w umowie.

 4. informowania uczestników wydarzenia o programie „Miasta Ogrodów”, poprzez dystrybucję w trakcie realizacji wydarzenia materiałów promocyjnych przekazanych przez Organizatora.

 5. uczestnictwa w organizowanych przez Organizatora spotkaniach dotyczących programu „MikroGranty”, o których będzie odrębnie informowany.

 

§ 10. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 1. Wnioski, które nie otrzymają minimum 51 punktów, nie zostaną zarekomendowane przez Komisję Dyrektorowi Instytucji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana. W takim wypadku Wnioskodawca przy współudziale Organizatora dokona weryfikacji Wniosku w zakresie kosztorysu.

 3. Jeśli w naborze zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie niższej niż łączna pula środków planowana do rozdysponowania lub jeśli nie zostanie złożona wystarczająca liczba wniosków, aby takie dofinansowanie przyznać, wówczas niewykorzystane środki finansowe mogą przejść na kolejny nabór.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

 3. Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.